Polityka prywatności

My, Funkwerk AG, wraz z naszymi spółkami zależnymi (zwani dalej łącznie „Przedsiębiorstwem”, „my” lub „nas”, „nam” lub „nami”) przykładamy szczególną wagę do ochrony Państwa danych osobowych i pragniemy w tym miejscu poinformować Państwa o ochronie danych w naszym Przedsiębiorstwie.

W ramach odpowiedzialności ciążącej na nas na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, w związku z wejściem w życie ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie (UE) 2016/679; zwane w dalszej części: „RODO”) nałożono na nas dodatkowe obowiązki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych osoby, której dotyczy przetwarzanie (w dalszej części tekstu zwracamy się do Państwa, jako osoby, której dane dotyczą, również jako do „klienta”, „użytkownika”, „Państwa” lub „osoby, której dane dotyczą”).

O ile samodzielnie lub wspólnie z innymi decydujemy o celach i środkach przetwarzania danych, obejmuje to przede wszystkim obowiązek przejrzystego informowania Państwa o charakterze, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania danych (por. art. 13 i 14 RODO). W niniejszej polityce prywatności informujemy Państwa o sposobie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 

§ 1 Informacje o gromadzeniu danych osobowych, administrator, inspektor ochrony danych

(1) W dalszej części informujemy o zasadach gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Danymi osobowymi są wszelkie dane, które mogą być powiązane z Państwa osobą, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowania użytkownika. Z zasady przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej, jak również naszych treści i usług.

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, przechowujemy określone informacje o używanej przez Państwa przeglądarce i systemie operacyjnym, dacie i godzinie wizyty, statusie dostępu (np. czy udało się Państwu wejść na stronę internetową, czy też lub czy otrzymali Państwo komunikat o błędzie), korzystaniu z funkcji strony internetowej, użytych hasłach wyszukiwania, częstotliwości odwiedzania poszczególnych stron internetowych, nazwach pobieranych plików, ilości przesyłanych danych, stronie internetowej, z której weszli Państwo na naszą stronę internetową, oraz stronie internetowej, którą odwiedzają Państwo z naszej strony internetowej, czy to klikając na linki na naszej stronie internetowej, czy też wpisując nazwę domeny bezpośrednio w polu wprowadzania danych w tej samej zakładce (lub oknie) Państwa przeglądarki, w której otworzyli Państwo naszą stronę internetową. Ponadto, ze względów bezpieczeństwa, a w szczególności w celu zapobiegania i wykrywania ataków na naszą stronę internetową lub prób oszustwa, przechowujemy również przez okres siedmiu dni Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy usług internetowych.

Inne dane osobowe przechowujemy tylko wtedy, gdy nam je Państwo udostępnią, np. w ramach rejestracji, formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub w celu realizacji umowy, jednak również w tych przypadkach przechowujemy je wyłącznie w zakresie, w jakim jesteśmy do tego upoważnieni na podstawie udzielonej przez Państwa zgody lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w § 2 „Podstawa prawna przetwarzania danych”).

(2) Administratorem danych zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) jest Funkwerk AG, Im Funkwerk 5, D-99625 Kölleda/Turyngia, e-mail: info@funkwerk.com (zob. dane w stopce strony). Z naszym inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować pod adresem: datenschutz@funkwerk.com lub adresem korespondencyjnym z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

§ 2 Podstawa prawna przetwarzania danych

(1) O ile podstawa prawna czynności przetwarzania danych nie została już przywołana w innym miejscu, przetwarzanie danych odbywa się na odpowiedniej podstawie określonej w poniższych punktach.

(2) Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, udzielona zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

(3) W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia lub wykonania umowy z Państwem, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

(4) O ile przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. w zakresie przechowywania danych), jesteśmy do tego upoważnieni zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

(5) Ponadto, przetwarzamy dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub osoby trzecie stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Do takich prawnie uzasadnionych interesów należy utrzymanie funkcjonalności naszych systemów informatycznych, lecz również wprowadzanie do obrotu własnych produktów i usług oraz produktów i usług podmiotów trzecich, a także prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji stosunków gospodarczych.

§ 3 Prawo cofnięcia zgody i możliwość wniesienia sprzeciwu

(1) Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych, mogą ją Państwo w każdej chwili cofnąć. Aby cofnąć udzieloną zgodę, wystarczy przesłać nieformalną wiadomość pocztą elektroniczną na adres datenschutz@funkwerk.com. Cofnięcie zgody będzie miało wpływ na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych po złożeniu oświadczenia o jej cofnięciu. Cofnięcie zgody pozostaje natomiast bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.

(2) O ile przetwarzanie Państwa danych osobowych prowadzimy ze względu na posiadany w tym interes, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Ma to w szczególności miejsce w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest konieczne w celu wykonania umowy z Państwem, co każdorazowo wykazujemy w poniższym opisie poszczególnych funkcji. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu prosimy o wskazanie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać danych osobowych w dotychczasowy sposób. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sytuację i albo zaprzestaniemy przetwarzania danych lub skorygujemy jego zakres, albo przedstawimy Państwu nasze ważne prawnie uzasadnione podstawy, w oparciu o które będziemy kontynuować przetwarzanie.

§ 4 Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem oraz nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale doskonalone zgodnie z rozwojem technologicznym.

§ 5 Współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane

Na potrzeby realizacji naszych transakcji gospodarczych  korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców. Działają oni wyłącznie na nasze polecenie i zostali umownie zobowiązani w rozumieniu art. 28 RODO do przestrzegania przepisów o ochronie danych. Jeżeli Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas naszym podmiotom zależnym lub są nam przekazywane przez nasze podmioty zależne (np. w celach reklamowych), odbywa się to na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 6 Okres przechowywania i usuwanie danych

Jeżeli w chwili gromadzenia danych nie określono wyraźnie okresu ich przechowywania (np. w oświadczeniu o udzieleniu zgody), Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeżeli nie są już potrzebne do realizacji celu, w którym zostały zebrane, chyba że ich usunięcie uniemożliwiają prawne zobowiązania dotyczące przechowywania (np. obowiązek przechowywania wynikający z przepisów prawa handlowego lub podatkowego).

§ 7 Warunki przekazywania danych osobowych do państw trzecich

W ramach naszych stosunków gospodarczych, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane lub ujawniane firmom zewnętrznym. Niektóre z nich mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w krajach trzecich. Takie przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań umownych i handlowych oraz w celu utrzymania stosunków gospodarczych pomiędzy nami. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przypadków przekazywania danych przekazujemy Państwu w odpowiednich miejscach poniżej.

Niektóre państwa trzecie są certyfikowane przez Komisję Europejską w drodze decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych, porównywalny ze standardem EOG (wykaz tych państw oraz kopie decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych można znaleźć tutaj: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

Jednakże inne państwa trzecie, do których mogą być przekazywane dane osobowe, mogą nie zapewniać stale wysokiego poziomu ochrony danych ze względu na brak stosownych przepisów prawnych. W takim przypadku dbamy o zapewnienie wystarczającego poziomu ochrony danych, czemu służą obowiązujące uregulowania wewnętrzne, standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych, certyfikaty lub uznane kodeksy postępowania.

§ 8 Prawa użytkownika

(1) W odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługują Państwu wobec nas następujące prawa:

 • Prawo do informacji o tym, jakie dane osobowe zostały zapisane,
 • Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (o ile nie stoi to w sprzeczności z obowiązkami prawnymi lub koniecznością przetwarzania na potrzeby utrzymania stosunków gospodarczych),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (patrz również §3),
 • prawo do przekazania przechowywanych przez nas danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.

(2) Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. Właściwym dla nas organem nadzorczym jest:

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Postfach 900455, D-99107 Erfurt
poststelle@datenschutz.thueringen.de

§ 9 Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

W przypadku korzystania ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeżeli nie dokonują Państwo rejestracji lub nie przekazują nam w inny sposób informacji, zbieramy jedynie te dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer. Jeżeli chcą Państwo przeglądać naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlania Państwu naszej strony internetowej oraz do zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):

 • Adres IP
 • Data i godzina złożenia zapytania
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • Treść zapytania (konkretna strona)
 • Kod statusu dostępu/HTTP
 • Ilość każdorazowo przekazanych danych
 • Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
 • przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs

Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

§ 10 Formularz kontaktowy MESA®

(1) Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy MESA®, za pomocą którego można kontaktować się z nami drogą elektroniczną w sprawie zapytań dotyczących kolejowego systemu łączności radiowej MESA®. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone do maski wprowadzania danych zostaną nam przekazane i zapisane. Poniższe dane są obowiązkowe:

 • firma,
 • osoba kontaktowa/dział,
 • adres,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

Ponadto, mogą nam zostać dobrowolnie przekazane następujące dane, które następnie zostaną zapisane:

 • numer telefaksu,
 • telefon komórkowy

W momencie wysyłania wiadomości zapisywane są również dane wymienione w § 9.

(2) Podstawą prawną przetwarzania danych jest, w przypadku udzielenia zgody przez użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w pozostałych przypadkach jest nią nasz uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w rozpatrywaniu wniosków o wsparcie lub zgłoszeń błędów. W tym kontekście dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu opracowania informacji i wniosków z rozmowy.

(3) Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do obsługi zapytań. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu nadsyłania danych służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego MESA® oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

§ 11 Formularz kontaktowy

(1) Na naszej stronie internetowej znajduje się również formularz kontaktowy, który może być wykorzystywany do kontaktu elektronicznego w przypadku zapytań innych niż te, o których mowa w § 10. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone do maski wprowadzania danych zostaną nam przekazane i zapisane przez nas. Poniższe dane są obowiązkowe:

 • nazwisko i imię osoby kontaktowej,
 • adres,
 • telefon,
 • adres e-mail

W związku z dalszym rozwojem przepisów o ochronie danych, jak również zmianami technologicznymi i organizacyjnymi, nasza polityka prywatności jest regularnie sprawdzana pod kątem konieczności jej ewentualnego dostosowania lub uzupełnienia. Aktualną wersję naszej polityki prywatności można znaleźć pod adresem: https://funkwerk.com/datenschutz/.

Mogą nam również zostać dobrowolnie przekazane następujące dane, które następnie zostaną zapisane:

 • firma,
 • stanowisko, departament,

W momencie wysyłania wiadomości zapisywane są również dane wymienione w § 3.

(2) Podstawą prawną do przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w udzielaniu odpowiedzi na wnioski o kontakt stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym kontekście dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu opracowania informacji i wniosków z rozmowy.

(3) Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do obsługi wniosków o wsparcie. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu nadsyłania danych służą zapobieganiu niewłaściwemu korzystaniu z formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

§ 12 Oferty osób trzecich na naszej stronie internetowej

Nasza strona może również zawierać oferty osób trzecich. Jeśli klikną Państwo w taką ofertę, przekażemy dane do odpowiedniego oferenta w niezbędnym zakresie (np. informacje, że znaleźli Państwo tę ofertę na naszej stronie internetowej, oraz ewentualnie dalsze informacje, które podali Państwo już wcześniej w tym celu na naszej stronie internetowej).

1. Integracja filmów z YouTube

(1) Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki serwisu YouTube prowadzonego przez usługodawcę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. W naszej ofercie online zintegrowaliśmy filmy z serwisu YouTube, które są przechowywane na stronie http://www.youtube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie one są objęte „rozszerzonym trybem ochrony danych”, co oznacza, że żadne dane dotyczące Państwa jako użytkownika nie są przekazywane do YouTube, jeżeli nie odtwarzają Państwo filmów. Dane wymienione w punkcie 2 są przesyłane wyłącznie w przypadku odtworzenia filmów. Nie mamy wpływu na przekazywanie danych w powyższym zakresie. Korzystanie z YouTube ma na celu uatrakcyjnienie prezentacji naszych ofert online, co stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

(2) W przypadku wejścia na stronę YouTube otrzymuje informację, że weszli Państwo na odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Przekazywane są również dane, o których mowa w § 9 niniejszej polityki prywatności. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego są Państwo zalogowani, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa dane były powiązane z Państwa profilem na YouTube, powinni się Państwo wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube zachowuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony internetowej stosownie do zapotrzebowania. Tego rodzaju analiza danych przeprowadzana jest w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania reklamy dostosowanej do potrzeb oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym, w celu skorzystania z tego prawa, należy skontaktować się z YouTube.

(3) Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności operatora serwisu. Znajdą tam Państwo również dalsze informacje na temat przysługujących Państwu praw i możliwości ustawień służących ochronie prywatności. Polityka prywatności serwisu YouTube jest dostępna pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA.

2. Integracja OpenStreetMaps

(1) Integrujemy mapy z serwisu „OpenStreetMap” (https://www.openstreetmap.org), które są oferowane na podstawie licencji Open Data Commons Open Database License (ODbL) przez OpenStreetMap Foundation (OSMF). Pozwala nam to na wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwia wygodne korzystanie z funkcji mapy. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

(2) W przypadku odwiedzenia strony internetowej OpenStreetMap Foundation otrzymuje informację, że otworzyli Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Przekazywane są również dane, o których mowa w § 9 niniejszej polityki. Dane użytkownika wykorzystywane są przez OpenStreetMap wyłącznie w celu wyświetlania funkcji mapy i tymczasowego zapisywania wybranych ustawień. Dane te mogą obejmować w szczególności adresy IP i dane o lokalizacji użytkowników, które jednak nie będą gromadzone bez ich zgody.

(3) Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w polityce prywatności OpenStreetMap Foundation. Tam też znajdą Państwo dalsze informacje na temat praw przysługujących Państwu w tym zakresie: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

§ 13 Portal kariery

W naszym portalu kariery używamy narzędzia do składania wniosków online softgarden firmy softgarden
e-recruiting GmbH. W tym zakresie softgarden e-recruiting GmbH działa na naszą rzecz jako podmiot przetwarzający dane. Oprócz zautomatyzowanego gromadzenia danych w celach operacyjnych i konserwacyjnych przez firmę softgarden e-recruiting GmbH, która rejestruje interakcje zachodzące za pośrednictwem tej aplikacji (logi systemowe) lub przetwarza inne dane osobowe (np. adres IP), podczas korzystania z dostępu do portalu kariery Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje dalsze dane do celów technicznych. Poniższe dane są przechowywane oddzielnie od innych danych, które mogą nam Państwo w niektórych okolicznościach przekazywać:

 • data i godzina dostępu,
 • typ i wersja przeglądarki,
 • zastosowany system operacyjny,
 • URL poprzednio odwiedzanej strony,
 • ilość przesłanych danych,
 • adres IP dostępu

Dane te są przechowywane wyłącznie ze względów technicznych i nie są w żadnym momencie przyporządkowywane do konkretnej osoby. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Aby ukształtować proces aplikacyjny w sposób dla siebie przejrzysty, mogą Państwo zarejestrować się w portalu kariery. W tym celu należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także hasło. Dane te są niezbędne do założenia i zarządzania kontem w portalu kariery. Te i ewentualnie inne dane są nam potrzebne również do tego, abyśmy mogli odpowiadać na zapytania, prośby i krytyczne uwagi.

Dalsze, opcjonalne dane stanowią:

 • dane kontaktowe (adres, numer telefonu)
 • curriculum vitae (np. wykształcenie szkolne, zawodowe, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych)
 • profile w serwisach społecznościowych (np. XING, LinkedIn, Facebook)
 • dokumenty związane z podaniami o pracę (zdjęcia aplikacyjne, listy motywacyjne, referencje, świadectwa pracy, próbki pracy itp.)

Podstawą prawną przetwarzania danych jest § 26 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). Nie dochodzi do przekazywania danych osobom trzecim.

Aby zoptymalizować nasze procesy aplikacyjne, podczas korzystania z portalu kariery na różnych etapach procesu aplikacyjnego mają Państwo możliwość przekazywania informacji zwrotnej. W takim przypadku zapisana zostanie nazwa i lokalizacja stanowiska, o które się Państwo ubiegają. Nie są zbierane żadne inne dane osobowe. Nie dochodzi również do przekazania żadnych danych osobowych. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Na forum kariery mają Państwo ponadto możliwość automatycznego otrzymywania od nas informacji o nowych ofertach pracy. Odbywa się to za pośrednictwem biuletynu e-mail lub wpisów na kanałach RSS. W tym celu można określić parametry subskrypcji, wpisując odpowiednią grupę docelową, grupę zawodową i lokalizację. Informacje o nowych ofertach pracy można jednak otrzymywać również bez podania dodatkowych specyfikacji. Jeśli chcą Państwo być informowani o nowych ofertach pracy za pośrednictwem biuletynu e-mail, potrzebny nam jest Państwa adres e-mail. Podstawą prawną przesyłania informacji jest zgoda na otrzymywanie biuletynu stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę na otrzymywanie biuletynu mogą Państwo w każdej chwili cofnąć za pomocą umieszczonego w biuletynie linku rezygnacji z subskrypcji. W celu informowania Państwa o nowych ogłoszeniach o pracy poprzez wpisy na kanale RSS nie jest prowadzone przetwarzanie żadnych danych osobowych.

§ 14 Używanie technologii SalesViewer®

Na tej stronie internetowej za pomocą technologii SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH, na podstawie uzasadnionego interesu administratora strony internetowej (art. 6 ust.1 lit. f RODO), ma miejsce zbieranie i przechowywanie danych w celach marketingowych, badań rynkowych i optymalizacji.

W tym celu jest stosowany kod na podstawie JavaScript, który służy do pobierania danych dotyczących firmy i odpowiedniego używania. Dane zbierane za pomocą tej technologii są szyfrowane za pomocą niemożliwej do prześledzenia jednorazowej funkcji (hashing). Dane są bezpośrednio pseudonimizowane i nie są używane do osobistego identyfikowania użytkownika tej strony internetowej.

W każdym momencie można wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i przechowywania danych, klikając to łącze TUTAJ, by zapobiec w przyszłości zapisywaniu danych przez SalesViewer® w obrębie tej strony internetowej. W tym celu na urządzeniu użytkownika jest dla tej strony internetowej tworzony plik cookie Opt-out. Jeżeli pliki cookie zostaną usunięte w przeglądarce, należy ponownie kliknąć to łącze.

§ 15 Pliki cookie

Informacje na temat używanych przez nas plików cookie i ich funkcji można znaleźć w naszej Informacji o plikach cookie.

§ 16 Zmiany polityki ochrony danych

W związku z dalszym rozwojem przepisów o ochronie danych, jak również zmianami technologicznymi i organizacyjnymi, nasza polityka prywatności jest regularnie weryfikowana pod kątem konieczności jej ewentualnego dostosowania lub uzupełnienia. Aktualną wersję naszej polityki prywatności można znaleźć pod adresem: https://funkwerk.com/pl/polityka-prywatnosci/.

Polityka prywatności

My, Funkwerk AG, wraz z naszymi spółkami zależnymi (zwani dalej łącznie „Przedsiębiorstwem”, „my” lub „nas”, „nam” lub „nami”) przykładamy szczególną wagę do ochrony Państwa danych osobowych i pragniemy w tym miejscu poinformować Państwa o ochronie danych w naszym Przedsiębiorstwie.

W ramach odpowiedzialności ciążącej na nas na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, w związku z wejściem w życie ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie (UE) 2016/679; zwane w dalszej części: „RODO”) nałożono na nas dodatkowe obowiązki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych osoby, której dotyczy przetwarzanie (w dalszej części tekstu zwracamy się do Państwa, jako osoby, której dane dotyczą, również jako do „klienta”, „użytkownika”, „Państwa” lub „osoby, której dane dotyczą”).

O ile samodzielnie lub wspólnie z innymi decydujemy o celach i środkach przetwarzania danych, obejmuje to przede wszystkim obowiązek przejrzystego informowania Państwa o charakterze, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania danych (por. art. 13 i 14 RODO). W niniejszej polityce prywatności informujemy Państwa o sposobie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 

§1 Informacje o gromadzeniu danych osobowych, administrator, inspektor ochrony danych

(1) W dalszej części informujemy o zasadach gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Danymi osobowymi są wszelkie dane, które mogą być powiązane z Państwa osobą, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowania użytkownika. Z zasady przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej, jak również naszych treści i usług.

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, przechowujemy określone informacje o używanej przez Państwa przeglądarce i systemie operacyjnym, dacie i godzinie wizyty, statusie dostępu (np. czy udało się Państwu wejść na stronę internetową, czy też lub czy otrzymali Państwo komunikat o błędzie), korzystaniu z funkcji strony internetowej, użytych hasłach wyszukiwania, częstotliwości odwiedzania poszczególnych stron internetowych, nazwach pobieranych plików, ilości przesyłanych danych, stronie internetowej, z której weszli Państwo na naszą stronę internetową, oraz stronie internetowej, którą odwiedzają Państwo z naszej strony internetowej, czy to klikając na linki na naszej stronie internetowej, czy też wpisując nazwę domeny bezpośrednio w polu wprowadzania danych w tej samej zakładce (lub oknie) Państwa przeglądarki, w której otworzyli Państwo naszą stronę internetową. Ponadto, ze względów bezpieczeństwa, a w szczególności w celu zapobiegania i wykrywania ataków na naszą stronę internetową lub prób oszustwa, przechowujemy również przez okres siedmiu dni Państwa adres IP oraz nazwę Państwa dostawcy usług internetowych.

Inne dane osobowe przechowujemy tylko wtedy, gdy nam je Państwo udostępnią, np. w ramach rejestracji, formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub w celu realizacji umowy, jednak również w tych przypadkach przechowujemy je wyłącznie w zakresie, w jakim jesteśmy do tego upoważnieni na podstawie udzielonej przez Państwa zgody lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w § 2 „Podstawa prawna przetwarzania danych”).

(2) Administratorem danych zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) jest Funkwerk AG, Im Funkwerk 5, D-99625 Kölleda/Turyngia, e-mail: info@funkwerk.com (zob. dane w stopce strony). Z naszym inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować pod adresem: datenschutz@funkwerk.com lub adresem korespondencyjnym z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

§2 Podstawa prawna przetwarzania danych

(1) O ile podstawa prawna czynności przetwarzania danych nie została już przywołana w innym miejscu, przetwarzanie danych odbywa się na odpowiedniej podstawie określonej w poniższych punktach.

(2) Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, udzielona zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

(3) W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia lub wykonania umowy z Państwem, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

(4) O ile przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. w zakresie przechowywania danych), jesteśmy do tego upoważnieni zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

(5) Ponadto, przetwarzamy dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub osoby trzecie stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Do takich prawnie uzasadnionych interesów należy utrzymanie funkcjonalności naszych systemów informatycznych, lecz również wprowadzanie do obrotu własnych produktów i usług oraz produktów i usług podmiotów trzecich, a także prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji stosunków gospodarczych.

§3 Prawo cofnięcia zgody i możliwość wniesienia sprzeciwu

(1) Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych, mogą ją Państwo w każdej chwili cofnąć. Aby cofnąć udzieloną zgodę, wystarczy przesłać nieformalną wiadomość pocztą elektroniczną na adres datenschutz@funkwerk.com. Cofnięcie zgody będzie miało wpływ na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych po złożeniu oświadczenia o jej cofnięciu. Cofnięcie zgody pozostaje natomiast bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.

(2) O ile przetwarzanie Państwa danych osobowych prowadzimy ze względu na posiadany w tym interes, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Ma to w szczególności miejsce w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest konieczne w celu wykonania umowy z Państwem, co każdorazowo wykazujemy w poniższym opisie poszczególnych funkcji. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu prosimy o wskazanie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać danych osobowych w dotychczasowy sposób. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sytuację i albo zaprzestaniemy przetwarzania danych lub skorygujemy jego zakres, albo przedstawimy Państwu nasze ważne prawnie uzasadnione podstawy, w oparciu o które będziemy kontynuować przetwarzanie.

§4 Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem oraz nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale doskonalone zgodnie z rozwojem technologicznym.

§5 Współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane

Na potrzeby realizacji naszych transakcji gospodarczych  korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców. Działają oni wyłącznie na nasze polecenie i zostali umownie zobowiązani w rozumieniu art. 28 RODO do przestrzegania przepisów o ochronie danych. Jeżeli Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas naszym podmiotom zależnym lub są nam przekazywane przez nasze podmioty zależne (np. w celach reklamowych), odbywa się to na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

§6 Okres przechowywania i usuwanie danych

Jeżeli w chwili gromadzenia danych nie określono wyraźnie okresu ich przechowywania (np. w oświadczeniu o udzieleniu zgody), Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeżeli nie są już potrzebne do realizacji celu, w którym zostały zebrane, chyba że ich usunięcie uniemożliwiają prawne zobowiązania dotyczące przechowywania (np. obowiązek przechowywania wynikający z przepisów prawa handlowego lub podatkowego).

§7 Warunki przekazywania danych osobowych do państw trzecich

W ramach naszych stosunków gospodarczych, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane lub ujawniane firmom zewnętrznym. Niektóre z nich mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w krajach trzecich. Takie przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań umownych i handlowych oraz w celu utrzymania stosunków gospodarczych pomiędzy nami. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przypadków przekazywania danych przekazujemy Państwu w odpowiednich miejscach poniżej.

Niektóre państwa trzecie są certyfikowane przez Komisję Europejską w drodze decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych, porównywalny ze standardem EOG (wykaz tych państw oraz kopie decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych można znaleźć tutaj: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

Jednakże inne państwa trzecie, do których mogą być przekazywane dane osobowe, mogą nie zapewniać stale wysokiego poziomu ochrony danych ze względu na brak stosownych przepisów prawnych. W takim przypadku dbamy o zapewnienie wystarczającego poziomu ochrony danych, czemu służą obowiązujące uregulowania wewnętrzne, standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych, certyfikaty lub uznane kodeksy postępowania.

§8 Prawa użytkownika

(1) W odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługują Państwu wobec nas następujące prawa:

 • Prawo do informacji o tym, jakie dane osobowe zostały zapisane,
 • Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (o ile nie stoi to w sprzeczności z obowiązkami prawnymi lub koniecznością przetwarzania na potrzeby utrzymania stosunków gospodarczych),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (patrz również §3),
 • prawo do przekazania przechowywanych przez nas danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.

(2) Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. Właściwym dla nas organem nadzorczym jest:

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Postfach 900455, D-99107 Erfurt
poststelle@datenschutz.thueringen.de

§9 Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

W przypadku korzystania ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeżeli nie dokonują Państwo rejestracji lub nie przekazują nam w inny sposób informacji, zbieramy jedynie te dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer. Jeżeli chcą Państwo przeglądać naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlania Państwu naszej strony internetowej oraz do zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):

 • Adres IP
 • Data i godzina złożenia zapytania
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • Treść zapytania (konkretna strona)
 • Kod statusu dostępu/HTTP
 • Ilość każdorazowo przekazanych danych
 • Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
 • przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

§10 Formularz kontaktowy MESA®

(1) Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy MESA®, za pomocą którego można kontaktować się z nami drogą elektroniczną w sprawie zapytań dotyczących kolejowego systemu łączności radiowej MESA®. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone do maski wprowadzania danych zostaną nam przekazane i zapisane. Poniższe dane są obowiązkowe:

 • firma,
 • osoba kontaktowa/dział,
 • adres,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

Ponadto, mogą nam zostać dobrowolnie przekazane następujące dane, które następnie zostaną zapisane:

 • numer telefaksu,
 • telefon komórkowy

W momencie wysyłania wiadomości zapisywane są również dane wymienione w § 9.

(2) Podstawą prawną przetwarzania danych jest, w przypadku udzielenia zgody przez użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w pozostałych przypadkach jest nią nasz uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w rozpatrywaniu wniosków o wsparcie lub zgłoszeń błędów. W tym kontekście dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu opracowania informacji i wniosków z rozmowy.

(3) Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do obsługi zapytań. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu nadsyłania danych służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego MESA® oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

§11 Formularz kontaktowy

(1) Na naszej stronie internetowej znajduje się również formularz kontaktowy, który może być wykorzystywany do kontaktu elektronicznego w przypadku zapytań innych niż te, o których mowa w § 10. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone do maski wprowadzania danych zostaną nam przekazane i zapisane przez nas. Poniższe dane są obowiązkowe:

 • nazwisko i imię osoby kontaktowej,
 • adres,
 • telefon,
 • adres e-mail

W związku z dalszym rozwojem przepisów o ochronie danych, jak również zmianami technologicznymi i organizacyjnymi, nasza polityka prywatności jest regularnie sprawdzana pod kątem konieczności jej ewentualnego dostosowania lub uzupełnienia. Aktualną wersję naszej polityki prywatności można znaleźć pod adresem: https://funkwerk.com/datenschutz/.

Mogą nam również zostać dobrowolnie przekazane następujące dane, które następnie zostaną zapisane:

 • firma,
 • stanowisko, departament,
 • uwagi.

W momencie wysyłania wiadomości zapisywane są również dane wymienione w § 3.

(2) Podstawą prawną do przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w udzielaniu odpowiedzi na wnioski o kontakt stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym kontekście dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu opracowania informacji i wniosków z rozmowy.

(3) Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do obsługi wniosków o wsparcie. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu nadsyłania danych służą zapobieganiu niewłaściwemu korzystaniu z formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

§12 Oferty osób trzecich na naszej stronie internetowej

Nasza strona może również zawierać oferty osób trzecich. Jeśli klikną Państwo w taką ofertę, przekażemy dane do odpowiedniego oferenta w niezbędnym zakresie (np. informacje, że znaleźli Państwo tę ofertę na naszej stronie internetowej, oraz ewentualnie dalsze informacje, które podali Państwo już wcześniej w tym celu na naszej stronie internetowej).

 1. Integracja filmów z YouTube

(1) Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki serwisu YouTube prowadzonego przez usługodawcę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. W naszej ofercie online zintegrowaliśmy filmy z serwisu YouTube, które są przechowywane na stronie http://www.youtube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie one są objęte „rozszerzonym trybem ochrony danych”, co oznacza, że żadne dane dotyczące Państwa jako użytkownika nie są przekazywane do YouTube, jeżeli nie odtwarzają Państwo filmów. Dane wymienione w punkcie 2 są przesyłane wyłącznie w przypadku odtworzenia filmów. Nie mamy wpływu na przekazywanie danych w powyższym zakresie. Korzystanie z YouTube ma na celu uatrakcyjnienie prezentacji naszych ofert online, co stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

(2) W przypadku wejścia na stronę YouTube otrzymuje informację, że weszli Państwo na odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Przekazywane są również dane, o których mowa w § 9 niniejszej polityki prywatności. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego są Państwo zalogowani, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa dane były powiązane z Państwa profilem na YouTube, powinni się Państwo wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube zachowuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony internetowej stosownie do zapotrzebowania. Tego rodzaju analiza danych przeprowadzana jest w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania reklamy dostosowanej do potrzeb oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym, w celu skorzystania z tego prawa, należy skontaktować się z YouTube.

(3) Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności operatora serwisu. Znajdą tam Państwo również dalsze informacje na temat przysługujących Państwu praw i możliwości ustawień służących ochronie prywatności. Polityka prywatności serwisu YouTube jest dostępna pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA.

 1. Integracja OpenStreetMaps

(1) Integrujemy mapy z serwisu „OpenStreetMap” (https://www.openstreetmap.org), które są oferowane na podstawie licencji Open Data Commons Open Database License (ODbL) przez OpenStreetMap Foundation (OSMF). Pozwala nam to na wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwia wygodne korzystanie z funkcji mapy. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

(2) W przypadku odwiedzenia strony internetowej OpenStreetMap Foundation otrzymuje informację, że otworzyli Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Przekazywane są również dane, o których mowa w § 9 niniejszej polityki. Dane użytkownika wykorzystywane są przez OpenStreetMap wyłącznie w celu wyświetlania funkcji mapy i tymczasowego zapisywania wybranych ustawień. Dane te mogą obejmować w szczególności adresy IP i dane o lokalizacji użytkowników, które jednak nie będą gromadzone bez ich zgody.

(3) Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w polityce prywatności OpenStreetMap Foundation. Tam też znajdą Państwo dalsze informacje na temat praw przysługujących Państwu w tym zakresie: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

§13 Portal kariery

W naszym portalu kariery używamy narzędzia do składania wniosków online softgarden firmy softgarden
e-recruiting GmbH. W tym zakresie softgarden e-recruiting GmbH działa na naszą rzecz jako podmiot przetwarzający dane. Oprócz zautomatyzowanego gromadzenia danych w celach operacyjnych i konserwacyjnych przez firmę softgarden e-recruiting GmbH, która rejestruje interakcje zachodzące za pośrednictwem tej aplikacji (logi systemowe) lub przetwarza inne dane osobowe (np. adres IP), podczas korzystania z dostępu do portalu kariery Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje dalsze dane do celów technicznych. Poniższe dane są przechowywane oddzielnie od innych danych, które mogą nam Państwo w niektórych okolicznościach przekazywać:

 • data i godzina dostępu,
 • typ i wersja przeglądarki,
 • zastosowany system operacyjny,
 • URL poprzednio odwiedzanej strony,
 • ilość przesłanych danych,
 • adres IP dostępu

Dane te są przechowywane wyłącznie ze względów technicznych i nie są w żadnym momencie przyporządkowywane do konkretnej osoby. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Aby ukształtować proces aplikacyjny w sposób dla siebie przejrzysty, mogą Państwo zarejestrować się w portalu kariery. W tym celu należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także hasło. Dane te są niezbędne do założenia i zarządzania kontem w portalu kariery. Te i ewentualnie inne dane są nam potrzebne również do tego, abyśmy mogli odpowiadać na zapytania, prośby i krytyczne uwagi.

Dalsze, opcjonalne dane stanowią:

 • dane kontaktowe (adres, numer telefonu)
 • curriculum vitae (np. wykształcenie szkolne, zawodowe, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych)
 • profile w serwisach społecznościowych (np. XING, LinkedIn, Facebook)
 • dokumenty związane z podaniami o pracę (zdjęcia aplikacyjne, listy motywacyjne, referencje, świadectwa pracy, próbki pracy itp.)

Podstawą prawną przetwarzania danych jest § 26 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). Nie dochodzi do przekazywania danych osobom trzecim.

Aby zoptymalizować nasze procesy aplikacyjne, podczas korzystania z portalu kariery na różnych etapach procesu aplikacyjnego mają Państwo możliwość przekazywania informacji zwrotnej. W takim przypadku zapisana zostanie nazwa i lokalizacja stanowiska, o które się Państwo ubiegają. Nie są zbierane żadne inne dane osobowe. Nie dochodzi również do przekazania żadnych danych osobowych. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Na forum kariery mają Państwo ponadto możliwość automatycznego otrzymywania od nas informacji o nowych ofertach pracy. Odbywa się to za pośrednictwem biuletynu e-mail lub wpisów na kanałach RSS. W tym celu można określić parametry subskrypcji, wpisując odpowiednią grupę docelową, grupę zawodową i lokalizację. Informacje o nowych ofertach pracy można jednak otrzymywać również bez podania dodatkowych specyfikacji. Jeśli chcą Państwo być informowani o nowych ofertach pracy za pośrednictwem biuletynu e-mail, potrzebny nam jest Państwa adres e-mail. Podstawą prawną przesyłania informacji jest zgoda na otrzymywanie biuletynu stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę na otrzymywanie biuletynu mogą Państwo w każdej chwili cofnąć za pomocą umieszczonego w biuletynie linku rezygnacji z subskrypcji. W celu informowania Państwa o nowych ogłoszeniach o pracy poprzez wpisy na kanale RSS nie jest prowadzone przetwarzanie żadnych danych osobowych.

§14 Używanie technologii SalesViewer®

Na tej stronie internetowej za pomocą technologii SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH, na podstawie uzasadnionego interesu administratora strony internetowej (art. 6 ust.1 lit. f RODO), ma miejsce zbieranie i przechowywanie danych w celach marketingowych, badań rynkowych i optymalizacji.

W tym celu jest stosowany kod na podstawie JavaScript, który służy do pobierania danych dotyczących firmy i odpowiedniego używania. Dane zbierane za pomocą tej technologii są szyfrowane za pomocą niemożliwej do prześledzenia jednorazowej funkcji (hashing). Dane są bezpośrednio pseudonimizowane i nie są używane do osobistego identyfikowania użytkownika tej strony internetowej.

W każdym momencie można wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i przechowywania danych, klikając to łącze TUTAJ, by zapobiec w przyszłości zapisywaniu danych przez SalesViewer® w obrębie tej strony internetowej. W tym celu na urządzeniu użytkownika jest dla tej strony internetowej tworzony plik cookie Opt-out. Jeżeli pliki cookie zostaną usunięte w przeglądarce, należy ponownie kliknąć to łącze.

§15 Pliki cookie

Informacje na temat używanych przez nas plików cookie i ich funkcji można znaleźć w naszej Informacji o plikach cookie.

§16 Zmiany polityki ochrony danych

W związku z dalszym rozwojem przepisów o ochronie danych, jak również zmianami technologicznymi i organizacyjnymi, nasza polityka prywatności jest regularnie weryfikowana pod kątem konieczności jej ewentualnego dostosowania lub uzupełnienia. Aktualną wersję naszej polityki prywatności można znaleźć pod adresem: https://funkwerk.com/pl/polityka-prywatnosci/.